Obliczyć Śledzić

Polityka Prywatności strony internetowej

Niniejsza informacja o prywatności informuje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naszej strony internetowej. Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie niezależnie od domen, platform i używanych urządzeń (np., stacjonarnych, mobilnych itp.).

Informujemy Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o prawach, które Ci przysługują na mocy europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR – RODO). Dane osobowe w rozumieniu RODO – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"), np., imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

W naszej informacji o ochronie prywatności używamy różnych innych terminów zdefiniowanych w RODO. Obejmują one takie pojęcia, jak przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, pseudonimizacja, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, strona trzecia, zgoda, organ nadzorczy i organizacja międzynarodowa. Odpowiednie definicje tych terminów można znaleźć w art. 4 RODO.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę skontaktować się?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

CDEK-Global LLC
630007 Nowosybirsk
Kriwoszczekowskaja 15, bud. 5,
Federacja Rosyjska
Telefon: +7(812)3209500 (78062),
Adres e-mail: cdekprivacypolicy@cdek-global.com
Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 RODO jest:

CDEK Europe GmbH
Industriestr. 12-14
15366 Hoppegarten, Niemcy
Telefon: +49 30 408172521
Adres e-mail: cdekprivacypolicy@cdek-global.com

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod powyższym adresem z dopiskiem "do wiadomości inspektora ochrony danych", a także pod adresem cdekprivacypolicy@cdek-global.com.

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, w ramach naszych relacji biznesowych.

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony, tzn. gdy użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do naszego serwera. Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane dostępowe, które są technicznie niezbędne do zaprezentowania naszej strony internetowej użytkownikowi oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Dane dostępowe obejmują adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę między strefą czasową a Czasem uniwersalnym (Greenwich Mean Time – GMT), treść żądania (tj. nazwę konkretnej strony, do której uzyskano dostęp), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych przesyłanych w każdym przypadku, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), system operacyjny i jego interfejs, język i wersję oraz typ oprogramowania przeglądarki, powiadomienie o pomyślnym pobraniu danych.

Ponadto otrzymujemy dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się z nami, za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. Dane osobowe to na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz, w stosownych przypadkach, dane przesłane przez użytkownika w formie wiadomości (zwane dalej "danymi kontaktowymi").

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (European Data Protection Regulation – GDPR w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, w szczególności w celu kontaktowania się z nim (np., za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail w celu przetworzenia i obsługi zapytania, wysyłania biuletynów, reklam telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS-em itp.), przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody.

  Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to zatem wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem. Wycofanie można przesłać na powyższe dane kontaktowe lub na adres: cdekprivacypolicy@cdek-global.com.

  Podstawa prawna: Pozwolenie, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO

 2. W przypadku kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail), dane użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi zapytania o kontakt i jego realizacji.

  Podstawa prawna: Wykonanie umowy lub realizacja działań przedumownych na wniosek osoby, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 3. Przy pierwszej wizycie w naszej stronie zostaniesz zapytany, czy chcesz zaakceptować również nieistotne pliki cookie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie nieistotnych plików cookie, umożliwi nam to analizowanie sposobu korzystania z naszej strony. Ponadto możemy prowadzić różne działania marketingowe w oparciu o interakcje użytkownika z stroną internetową, innymi kanałami marketingowymi oraz innymi stronami trzecimi, takimi jak sieci społecznościowe.

  Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie, w tym w szczególności o sposobach zarządzania nimi i ich usuwania, zobacz poniższą sekcję poświęconą plikom cookie.

  Podstawa prawna: Pozwolenie, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO

 4. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail) w związku ze swoją aplikacją, przetwarzamy jego dane w celu sprawdzenia, czy nadaje się on na dane stanowisko (lub inne otwarte stanowiska w naszych spółkach, jeśli ma to zastosowanie) oraz w celu przeprowadzenia procesu aplikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia dane kandydata zostaną sprawdzone przez pracowników działu kadr. Odpowiednie zgłoszenia zostaną następnie przekazane wewnętrznie do działu odpowiedzialnego za dane wolne stanowisko. Tam zostanie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu. Dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby w firmie, którym jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury składania wniosków.

  Podstawa prawna: Nawiązanie stosunku pracy, § 26 BDSG oraz po zakończeniu procedury aplikacyjnej w przypadku odrzucenia wniosku w celu ochrony uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO (obrona przed roszczeniami), w stosownych przypadkach, jeśli została udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO

 5. Przetwarzamy Twoje dane dostępowe (patrz dane określone w punkcie 2 powyżej) w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. W szczególności realizujemy następujące uzasadnione interesy prawne:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności bezpieczeństwa strony internetowej
  • Reklama lub badania rynku i opinii publicznej, chyba że użytkownik sprzeciwił się wykorzystaniu swoich danych;
  • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych.
  • Podstawa prawna: W ramach równoważenia interesów w celu ochrony prawnej uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO

4. Kto może uzyskać dostęp do moich danych?

W ramach organizacji dostęp do danych użytkownika mają działy, które muszą je znać, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne i regulacyjne.

Ponadto, w wyżej wymienionych celach dostęp do danych mogą uzyskać również zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające dane. Są to firmy z kategorii: usługi informatyczne, usługi poligraficzne, telekomunikacja, sprzedaż i marketing. W przypadku korzystania z usług podmiotów, przetwarzających dane w celu świadczenia usług, podejmiemy odpowiednie środki ostrożności, jak również odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Ujawnimy Twoje dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to wymagane, np., na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO dla celów umownych lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO w ekonomicznym i efektywnym funkcjonowaniu naszej firmy lub jeśli wyraziłeś zgodę na przekazywanie danych. W przypadku korzystania z strony w celach czysto informacyjnych nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim.

5. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Ze względów bezpieczeństwa (np., w celu wyjaśnienia aktów nadużycia lub oszustwa) informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 5 godzin, a następnie usuwane (zob. pkt 2 powyżej). Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

O ile jest to konieczne, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trwania naszych relacji biznesowych, co obejmuje również np. nawiązanie umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

Dane osób ubiegających się o pracę zostaną usunięte po 6 miesiącach w przypadku odrzucenia wniosku. Jeśli wyrazisz zgodę na dalsze przechowywanie swoich danych osobowych, przekażemy Twoje dane do naszej bazy kandydatów. Dane te zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody lub najpóźniej po 5 latach. W przypadku obsadzenia przez Ciebie ogłoszonego stanowiska, Twoje dane zostaną zapisane w naszym systemie zarządzania personelem.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentowania, które wynikają m. in. z prawa handlowego i podatkowego. Podane tam okresy przechowywania i dokumentowania danych wynoszą w Federacji Rosyjskiej zasadniczo 5 lat. Wreszcie, okres przechowywania danych jest również oceniany zgodnie z ustawowymi okresami przedawnienia, które na ogół w Federacji Rosyjskiej wynoszą 3 lata.

Jeśli skorzystasz ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, będziemy przechowywać przekazane Ci informacje w tym zakresie do czasu upływu ustawowego okresu przedawnienia zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. b RODO przez 3 lata. Okres ten może zostać wydłużony, jeśli ustawowy okres przedawnienia zostanie przedłużony z powodu przerwania biegu przedawnienia (np., w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez organy nadzorcze).

6. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Jako firma rosyjska, zbieramy dane bezpośrednio od Ciebie i przetwarzamy je w naszym centrum danych w Rosji. Udostępnione dane są przekazywane do Unii Europejskiej oraz do USA. W przypadku krajów, w których Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z art. 45 RODO, jak ma to miejsce w przypadku USA, zasadniczo uzgadniamy standardowe klauzule umowne UE z odbiorcami danych użytkownika lub uzyskujemy jego zgodę na przekazanie danych.

Uwaga: Ochrona danych osobowych w USA i Rosji nie odpowiada poziomowi ochrony danych wymaganemu przez UE. W szczególności nie istnieją żadne możliwe do wyegzekwowania prawa do ochrony danych osobowych przed dostępem organów państwowych. Dlatego istnieje ryzyko, że te agencje rządowe mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, a podmiot przekazujący lub odbierający dane nie jest w stanie skutecznie temu zapobiec.

7. Jakie są moje prawa dotyczące osób, których dane dotyczą?

Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo dostępu do informacji, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jeśli tak, to do dostępu do tych danych. W takim przypadku przekażemy Ci przechowywane dane osobowe. Użytkownik ma również prawo do informacji określonych szczegółowo w art. 15 ust. 1 RODO. Powyższe prawo nie jest jednak nieograniczone; ograniczenia tego prawa można znaleźć w szczególności w art. 15 ust. 4 RODO.

Masz prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO.

Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Art. 17 RODO. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") nie ma ograniczeń. W szczególności nie można zażądać usunięcia danych, jeśli musimy je dalej przetwarzać w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego lub dochodzenia, wykonywania albo obrony roszczeń prawnych. Wymogi i ograniczenia dotyczące prawa do usunięcia danych zostały szczegółowo określone w art. 17 RODO.

Masz prawo, zgodnie z art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 RODO. W takim przypadku możemy nadal przechowywać te dane, ale możemy je przetwarzać tylko na ściśle określonych warunkach. Warunki i ograniczenia prawa do ograniczenia przetwarzania zostały szczegółowo określone w art. 18 RODO.

Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może zażądać otrzymania podanych przez niego danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie istniejącej między nami umowy lub zgody użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik może zażądać od nas przekazania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne. Szczegółowe wymagania i ograniczenia dotyczące powyższych praw można znaleźć w art. 20 ust. 3 i 4 RODO.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne jedynie na przyszłość i nie wpływa na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną do momentu jej wycofania.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów); obejmuje to również profilowanie na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dla takich celów.

Zastrzeżenia nie wymagają szczególnej formy i nie wiążą się z żadnymi kosztami, poza kosztami przesyłu zgodnie z taryfami podstawowymi. Jeśli to możliwe, wszelkie zastrzeżenia należy kierować na wyżej wymieniony adres lub pocztą elektroniczną.

Powyższe powiadomienia i środki wymagane przez Użytkownika zostaną udostępnione bezpłatnie zgodnie z art. 12 ust. 5 RODO.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli jest zdania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

8. W jakim zakresie stosujecie Państwo zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie?

W kontekście dostępu do naszej strony internetowej lub w kontekście kontaktu z nami za pomocą formularza lub poczty elektronicznej nie stosujemy żadnego w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Nie przetwarzamy danych automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobistych (profilowanie).

9. Czy istnieje obowiązek przekazywania danych?

Należy podać dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej ze względów technicznych lub bezpieczeństwa informatycznego. Jeśli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł korzystać z naszej strony.

Kontaktując się z nami za pomocą formularza lub poczty elektronicznej, użytkownik musi podać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do przetworzenia jego prośby. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosku.

10. Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zazwyczaj składające się z liter i cyfr, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych.

Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej, podczas gdy inne pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą stronę internetową, dając nam wgląd w sposób korzystania z niej przez użytkowników.

Domyślnie używamy tylko niezbędnych plików cookie. Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji naszej strony. Bez tych plików cookie strona nie może być prawidłowo wyświetlana, a poszczególne jej obszary mogą nie działać prawidłowo. Niezbędne pliki cookie można zablokować jedynie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

Używamy plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony ("nieistotne pliki cookie") tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę za pośrednictwem banera plików cookie. W każdej chwili możesz powrócić do naszych informacji o ochronie prywatności i wycofać swoją zgodę lub wprowadzić zmiany.

Użytkownik może również indywidualnie zablokować przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (na stronie pomocy przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak ustawić obsługę plików cookie). Pomoc na temat zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć pod następującymi adresami:

11 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z zewnętrznych usług online

11.1 Google Analytics

Korzystamy z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics firmy Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka córeczna: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) zwanej dalej "Google".

Usługa analizy internetowej Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Z przetwarzaniem danych osobowych w USA wiążą się zagrożenia dla prywatności, patrz punkt 6 powyżej. Wyrażając zgodę za pośrednictwem naszego banera cookies, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w USA, pomimo potencjalnego dostępu władz amerykańskich, art. 49 ust. 1 p. 1 lit. a RODO.

Google przetwarza te dane w celu oceny korzystania z naszej strony przez odwiedzających ją użytkowników, tworzenia raportów dotyczących aktywności w naszej stronie oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników odwiedzających stronę.

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej gromadzone są między innymi następujące informacje:

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, który może być użyty do rozpoznania go podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej.

Zarejestrowane dane są przechowywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Inne, nieosobowe dane są przechowywane w formie zagregowanej przez nieograniczony czas. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics z włączoną funkcją anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odrzucając je na naszym banerze plików cookie lub odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i przesyłaniu ich do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę opt-out do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronie internetowej Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

11.2 Google Fonts

Google Fonts to czcionki zewnętrzne firmy Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, https://www.google.com/fonts. Integracja czcionek Google odbywa się poprzez pobieranie czcionek z serwera Google (zwykle w UE, ale możliwe, że także w USA). W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że nasza strona została odwiedzona na podstawie adresu IP użytkownika, a tym samym jego urządzenia.

Z ewentualnym przetwarzaniem danych użytkownika przez firmę Google w USA wiążą się zagrożenia dla prywatności. Wyrażając zgodę za pośrednictwem bannera cookie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych (w tym adresu IP) w USA.

Informacje na temat ochrony prywatności w Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy, a możliwość rezygnacji z tej usługi jest dostępna pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated.

11.3 Yandex.Metrica

Niniejsza strona korzysta z Yandex.Metrica, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Yandex LLC, 119021 Moskwa, ul. L. Tołstoja 16, Rosja. W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, Yandex jest reprezentowany przez swoją fińską spółkę zależną Yandex Oy, z siedzibą pod adresem Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia.

Informacje generowane za pomocą usługi o przeglądaniu naszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika i przechowywanie informacji w plikach cookie) są przekazywane na serwer Yandex w Rosji i tam przechowywane. Yandex wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony, sporządzania dla nas raportów, dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz internetu.

Uwaga: Rosja jest jurysdykcją spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która nie została uznana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Podjęliśmy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem UE, dotyczącym ochrony danych. W szczególności opieramy się na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do Rosji. Kopię tych Standardowych klauzul umownych można otrzymać na życzenie.

Wyrażając zgodę za pośrednictwem naszego banera plików cookie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w Rosji, art. 49 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

Korzystamy z funkcji maskowania adresów IP w serwisie Yandex.Metrica. Oznacza to, że Yandex.Metrica ukrywa adres, gdy tylko jest to technicznie możliwe, na najwcześniejszych etapach zbierania danych. Po otrzymaniu danych przez Yandex.Metrica ostatni oktet adresu IPv4 lub ostatnie 64 bity adresu IPv6 zostają zastąpione zerami, w związku z czym w systemie Yandex.Metrica zostaje zarejestrowany niepełny adres.

Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Możesz to zrobić samodzielnie w ustawieniach swojej przeglądarki, blokując zapisywanie plików cookie strony www.metrica.yandex.com. Alternatywnie można użyć dodatku do przeglądarki Yandex.Metrica Opt-out. Dodatek do przeglądarki blokuje przechowywanie plików cookie na komputerze użytkownika i zapobiega przesyłaniu danych do Yandex.Metrica. Informacje na temat instalacji można znaleźć tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html#opt-out. Można również uniemożliwić przechowywanie plików cookie, dezaktywując odpowiednie pliki cookie w ustawieniach plików cookie.

Informacje o ochronie prywatności w Yandex można znaleźć na stronie: https://yandex.com/legal/privacy.

12. Nasze strony w mediach społecznościowych

Można nas znaleźć w sieciach społecznościowych i na platformach, abyśmy mogli się z Tobą tam komunikować i informować o naszych usługach.

Zwracamy uwagę, że Twoje dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską / Europejskim Obszarem Gospodarczym i że dane te są zazwyczaj przetwarzane w celu badania rynku i reklamy. Profile można tworzyć na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Profile te mogą być z kolei wykorzystywane np., do umieszczania na platformach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników mogą być zapisywane pliki cookie, w których przechowywane są informacje o sposobie korzystania z strony oraz zainteresowaniach użytkowników. W tych profilach użytkowania mogą być również przechowywane inne dane, zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani.

Łącza do profili firmowych w odpowiednich serwisach społecznościowych zamieszczamy wyłącznie na naszej stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że po kliknięciu łącza do sieci społecznościowych dane są przesyłane na ich serwery. Jeśli użytkownik jest w tym momencie zalogowany w danym serwisie społecznościowym za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, informacja o tym, że użytkownik odwiedził nasz profil firmowy w danym serwisie społecznościowym z naszej strony internetowej, zostanie tam przekazana, a dany dostawca będzie mógł zapisać tę informację na koncie użytkownika.

Zasadniczo nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe. Otrzymujemy jednak od nich statystyki dotyczące wykorzystania i odwiedzin naszego profilu firmowego w ich sieci społecznościowej (np., informacje o liczbie wyświetleń, interakcji, takich jak polubienia i komentarze, a także podsumowane informacje demograficzne oraz inne informacje lub statystyki). Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez portale społecznościowe można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie prywatności, do których odnośniki znajdują się poniżej.

Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe w kontekście naszych profili w mediach społecznościowych (np., w kontekście komunikacji), przysługują Ci prawa wymienione w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Żądania dotyczące przetwarzania danych w ramach profilu firmy można kierować do nas za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z praw wobec dostawcy sieci społecznościowej, najprostszym sposobem jest skontaktowanie się bezpośrednio z daną siecią. Sieć zna zarówno szczegóły technicznego działania platformy i związanego z tym przetwarzania danych, jak i konkretne cele przetwarzania danych. Dane kontaktowe można znaleźć w informacji o ochronie prywatności, do której odnośnik znajduje się poniżej. Chętnie pomożemy Ci także w korzystaniu z Twoich praw, o ile będzie to dla nas możliwe.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zasadniczo na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli otrzymujemy i przetwarzamy Twoje dane w ramach zapytania związanego z umową. Podstawą prawną łączenia i obsługi naszych profili firmowych w sieciach społecznościowych, w tym otrzymywania statystyk dotyczących korzystania z naszych profili firmowych, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w komunikacji firmowej w odpowiednich sieciach społecznościowych.

Informacje na temat przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu można znaleźć w informacji o ochronie prywatności sieci, do której odnośnik znajduje się poniżej: